Language |
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)Chinese

ข้อมูลบริษัท

ชื่อ บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด
ที่ตั้ง เลขที่ 919/265-6 อาคาร จิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 21
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2235-3235
โทรสาร 0-2235-3238
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105538031992 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2538
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-0115-4951-3
ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
ทะเบียนที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 723
กรรมการผู้จัดการ นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร

บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด

ให้บริการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถและความชำนาญในแขนงต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และทางด้านการให้คำปรึกษาในสาขาต่างๆ บริษัทรวมทั้งพนักงานของบริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการสาขาต่างๆ มาเป็นเวลาหลายสิบปี พนักงานของบริษัทมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงาน โดยเฉพาะทางด้านการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การวางแผนการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ภาษีอากร การลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และมีความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ มีความเป็นกลาง และให้บริการอย่างอิสระ