Language |
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)Chinese

บริษัท พรอสเพค คอนซัลติ้ง จำกัด

ให้บริการโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความสามารถและความชำนาญในแขนงต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และทางด้านการให้คำปรึกษาในสาขาต่างๆ บริษัทรวมทั้งพนักงานของบริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการสาขาต่างๆ มาเป็นเวลาหลายสิบปี พนักงานของบริษัทมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงาน โดยเฉพาะทางด้านการสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การวางแผนการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ภาษีอากร การลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และมีความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ มีความเป็นกลาง และให้บริการอย่างอิสระ

ประเภทบริการ

 • ตรวจสอบบัญชี
 • ตรวจสอบกิจการภายใน
 • บริการบัญชี
 • วางรูประบบบัญชี
 • ที่ปรึกษาการเงิน
 • ที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร
 • วางแผนภาษีอากร
 • วางระบบการควบคุมภายใน
 • ที่ปรึกษาในการซื้อขายกิจการ
  (Merger & Acquisition)
 • ประเมินความเสี่ยงของกิจการ
  (Risk assessment)